Sắp xếp 10 cái cây thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây?

Có 10 cái cây, bạn hãy sắp xếp thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây?

sap-xep-10-cai-cau-thanh-5-hang-4-cay Click to Flip

Share:

Reply