Câu đố 2 + 3 = 25, 4 + 5 = 45, 0 + 8 = 40, 1+ 6 = ?

Bạn hãy tìm số thích hợp vào dấu ?

Câu đố 2-3-45-4-5-45-0-8-40-1-6-35
Correct! Wrong!

Giải thích:
Kết quả vế phải sẽ bằng tổng vế trái nhân cho 5.
=> (1+6)*5=35

Reply