Câu đố 9+3+0=0, 1+2+5=10, 2+4+7=56, 3+9+1=?

Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

3-9-0-0-1-2-5-10-2-4-7-56-3-9-1
Correct! Wrong!

Giải thích:
Chuyển dấu +(cộng) thành dấu x (nhân), bạn sẽ tìm được đáp án.

Reply