Tìm số còn thiếu trong chuỗi số 121, 144, 169, 196, ???

Tìm số còn thiếu trong chuỗi số sau?

121, 144, 169, 196
Correct! Wrong!

Giải thích:
121= 11^2
144= 12^2
169= 13^2
196= 14^2
=>15^2= 225

Reply