Đìền tiếp vào dãy số -1, 2, 1, 3, 4

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

test-iq-hard-4
Correct! Wrong!

Giải thích:
-1 + 2 = 1
2 + 1 = 3
1 + 3 = 4
4 + 3 = 7
Đáp án đúng là E: 7

Reply