Đìền tiếp vào dãy số 5, 10, 19, 32, 49, 70

Cho dãy số 5, 10, 19, 32, 49, 70,... Số tiếp theo là gì?

test-iq-hard-3
Correct! Wrong!

Dãy số trên tuân theo quy luật:
5 + 5 = 10
10 + 5 + 4 = 19
19 + 5 + 4 + 4 = 32
32 + 5 + 4 + 4 + 4 = 49
49 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 = 70
70 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 95
Đáp án đúng là B: 95

Reply