Tìm số còn thiếu trong hình tam giác

Hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ??

4-hinh-tam-giac
Correct! Wrong!

Giải thích:
Số nằm trong tam giác = (tổng của 2 số cạnh dưới) nhân (số cạnh trên)
=> (3+6) x 8=72

Reply