Tìm số hươu cao cổ, khỉ và ngựa vằn?

Bạn hãy giải phương trình tìm số hươu cao cổ, khỉ và ngựa vằn?

cau-do-huou-ngua-khi
Sử dụng giải phương trình 3 biến.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Đặt x= hươu; y= khỉ; z= ngựa vằn
Từ hàng 3:=> z= (x+y)/2
Thay thế z vào hàng 1 và 2
Giải phương trình 2 ẩn x và y
=> x =5; y =1; z =3
=> số hươu =5; số khỉ =1; số ngựa =3

Reply