Boy and girl puzzle

Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

girl-and-boy puzzle
Đặt số bạn nam là x, số bạn nữ là y. Giải phương trình tìm ra số bạn nữ và số bạn nam. Sau đó, bạn sẽ tìm ra được đáp án.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Đặt: số bạn nam =x, số bạn nữ =y
Lấy hàng 1 - (trừ) hàng 2
=>-y=-3=>y=3
=> số bạn nữ =3 => số bạn nam = 27
Từ số bạn nam và số bạn nữ có được, bạn thay vào hàng 3 sẽ có:
27+3-(2*3)=24
Đáp án là 24.

Reply