Câu đố 2-4-8-3-9-12-4-8-16-5-10-15

Bạn hãy điền các số còn thiếu vào dấu ?

2-4-8-3-9-12-4-8-16-5-10-15
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: số liền sau = số liền trước +2
Hàng 2: số liền sau = số liền trước +3
Hàng 3: số liền sau = số liền trước +4
Hàng 4: số liền sau = số liền trước +5

Reply