Chuối số 1, 2, 6, 24, 120

Bạn hãy giúp mình điền số còn thiếu vào chuỗi số sau nhé!

1-2-6-24-120
Correct! Wrong!

Giải thích:
Xét từ số thứ 2:
1 x 2 = 2
2 x 3 = 6
6 x 4 = 24
24 x 5 = 120
Vậy đáp án là: 120 x 6 =720

Reply