Tìm số bò, nước và cỏ

Từ các dữ kiện, bạn hãy giúp tớ tìm tích của số bò, cỏ và nước nhé?

cau-do-tim-so-bo-nuoc-co-1
Không nhất thiết phải tìm được số bò, số cỏ và số nước. Bạn cần tìm tích của chúng.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: (nước + cỏ =7) => (nước = 7 - cỏ)
Hàng 2: (2 (bò) + nước x cỏ =16)
Hàng 3: (2 (cỏ) - bò + 2 (nước) =11)
Thay: (nước = 7 - cỏ) vào (nước) của hàng 3
=> bò =3
Từ số bò có được thay tiếp vào hàng 2 => (nước x cỏ)=10
Như vậy: bò x cỏ x nước= 3 x (10)=30

Reply